ഹോങ്കോംഗ് ഗ്ലോബൽ സോഴ്സസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

2017 ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി വീക്ക്
2017 ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി വീക്ക്.3
2017 ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി വീക്ക്.1
2017 ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി വീക്ക്.2
2017 ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി വീക്ക്.4
2017 ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി ആഴ്ച.5

സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക്ക് ഏഷ്യ/എന്റർപ്രൈസ്IT2017

സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക്ഏഷ്യ എന്റർപ്രൈസ്ഐടി2017
സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക് ഏഷ്യ എന്റർപ്രൈസ്IT2018.3
സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക്ക് ഏഷ്യ എന്റർപ്രൈസ്IT2018.1
സിംഗപ്പൂർ CommunicAsia EnterpriseIT2018.2
സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക്ഏഷ്യ എന്റർപ്രൈസ്IT2018.4
സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക് ഏഷ്യ എന്റർപ്രൈസ്IT2017.1
സിംഗപ്പൂർ CommunicAsia EnterpriseIT2017.2
സിംഗപ്പൂർ CommunicAsia EnterpriseIT2017.3
2017 ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി വീക്ക്
2018 ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി വീക്ക്.3

ദുബായ് GITEX ടെക്നോളജി വീക്ക്

സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക്ഏഷ്യ എന്റർപ്രൈസ്IT2018.4
സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക് ഏഷ്യ എന്റർപ്രൈസ്IT2018.3

2018 അമേരിക്ക MWCA

ഹോങ്കോംഗ് ഗ്ലോബൽ സോഴ്സസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സിബിഷൻ.13
ഹോങ്കോംഗ് ഗ്ലോബൽ സോഴ്സസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സിബിഷൻ.12
ഹോങ്കോംഗ് ഗ്ലോബൽ സോഴ്സസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സിബിഷൻ.11
ഹോങ്കോംഗ് ഗ്ലോബൽ സോഴ്സസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സിബിഷൻ.3
ഹോങ്കോംഗ് ഗ്ലോബൽ സോഴ്സസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സിബിഷൻ.9
ഹോങ്കോംഗ് ഗ്ലോബൽ സോഴ്സസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സിബിഷൻ.7
ഹോങ്കോംഗ് ഗ്ലോബൽ സോഴ്സസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സിബിഷൻ.6

സിംഗപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിക്ക്ഏഷ്യ/എന്റർപ്രൈസ്ഐടി 2018

മലേഷ്യ CCW-ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേൾഡ്.10
ജർമ്മനി CCW-ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേൾഡ്.3

ജർമ്മനി CCW-ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേൾഡ്

ജർമ്മനി CCW-ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേൾഡ്.2
ജർമ്മനി CCW-ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേൾഡ്.1

മലേഷ്യ CCW-ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേൾഡ്

ജർമ്മനി CCW-ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേൾഡ്.4
മലേഷ്യ CCW-ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വേൾഡ്.8